Gdzie i jak można uzyskać licencję na przewóz międzynarodowy? 0

Jak wygląda cała procedura uzyskania licencji na przewóz międzynarodowy?

licencja

Licencję na przewóz międzynarodowy uzyskać można składając niezbędne formularze w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego (osobiście, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej). Dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędy wydające lub notariusza.

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać licencję międzynarodową

Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez co najmniej jednego z członków zarządu, osobę zarządzającą transportem lub jedną z osób prowadzących działalność gospodarczą:

– minimum trzyletniej praktyki w wykonywaniu krajowego transportu drogowego lub

– minimum rocznej praktyki w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego.

Poza tym przedsiębiorca musi złożyć kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem w danej firmie (CKZ może posiadać pracownik firmy, niekoniecznie posiadaczem CZK musi być jej właściciel). Zarządzający transportem nie może być karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub dokumentom (musi być spełniony warunek dobrej reputacji). Poświadczeniem jest wyciąg z Centralnego Rejestru Skazanych.

W przypadku starania się przez przedsiębiorcę o licencję na  przewóz międzynarodowy, musi on posiadać zabezpieczenie finansowe (w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych) na sumę minimum  9.000 euro na pierwszy pojazd oraz po 5.000 euro na każdy następny pojazd. Poświadczeniem może być zaświadczenie o stanie konta, ubezpieczenie AC pojazdu, wycena nieruchomości, gwarancja bankowa itp.

Składając wniosek należy wypełnić oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich. Zgodnie z nowelizacją ustawy, aby otrzymać licencję przedsiębiorca musi dysponować bazą eksploatacyjną.

Pojazdy zgłoszone do licencji muszą odpowiadać warunkom technicznym określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a osoba ubiegająca się o licencję musi wykazać, że ma prawo do dysponowania zgłaszanymi pojazdami. Wymagana jest kserokopia dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi.

Przewozy międzynarodowe może wykonywać tylko kierowca, który posiada praktykę w wykonywaniu transportu drogowego, posiada świadectwo kwalifikacji oraz nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym mieniu lub dokumentom.

Dokumenty, o które musisz zadbać, jeśli starasz się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

 1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem ().
 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):
 • roczne sprawozdanie finansowe
 • gwarancja bankowa
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona  przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

 • 9000 euro ? na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2014 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,2308

 • 5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.
 • 6. Oświadczenie dotyczące kierowców.
 • 7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.
 • 8. Wykaz pojazdów.
 • 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • 10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Dokumenty, o które musisz zadbać, jeśli starasz się tylko o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

 1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy;
 2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.
 4. Wykaz pojazdów.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

 

Koszt uzyskania licencji w międzynarodowym przewozie rzeczy

 • Licencja na 5 lat 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • Licencja na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji
 • Za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej na 5 lat ? 40 zł za każdy wypis z licencji

 

Zobacz więcej informacji na: http://gitd.gov.pl/botm/