Czym się różni przewoźnik od spedytora? 0

Zarówno przewoźnik jak i spedytor są uczestnikami łańcucha dostaw. Przewoźnik różni się jednak od spedytora rodzajem wykonywanej pracy oraz zakresem odpowiedzialności za powierzony mu towar.

Przewoźnik to taki przedsiębiorca, który jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu za odpowiednią opłatą. Przewoźnik wykonuje przewozy na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba. Status przewoźnika wynika z rodzaju przewożonych towarów lub rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Wyróżniamy zatem kilka rodzajów przewoźników; jest to przewoźnik drogowy, kolejowy, lotniczy i morski. Przewoźnik może specjalizować się w przewozach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Przewoźnik ma za zadanie przewiezienie ładunku bądź osób na danej trasie i w określonym terminie. Przed wykonaniem zlecenia przewoźnik każdorazowo musi zawrzeć umowę przewozu. Odpowiada on za powierzony mu towar podczas całego transportu. Jeśli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, utraty przesyłki lub opóźnienia w przewozie, to on będzie ponosił tego konsekwencje zgodnie z art. 65 ust.1 Prawa Przewozowego oraz Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. Przewoźnik jest zobowiązany użyć środków transportowych, które są odpowiednie do danego rodzaju przewozu.

Spedytor natomiast to osoba prawna lub fizyczna, która ma obowiązek zorganizować trasę przesyłki w części lub w całości, polegającą na wysłaniu lub odbiorze przesyłki lub dokonaniu innych usług związanych z jej przewozem. Inaczej mówiąc spedytor świadczy zadania polegające na przewozie towaru i na jego kompleksowym planowaniu, za odpowiednią opłatą, na rzecz innych osób lub na potrzeby własne. Jest on pośrednikiem transakcji i jednocześnie doradcą transportowym w kontraktach handlowych. Podstawowym atutem spedytora jest doskonała znajomość rynku transportowego, dlatego taka osoba może w szybki sposób usprawnić przebieg transportu towaru. Spedytor jest odpowiedzialny za staranny wybór przewoźnika (firmy, która zasługuje na zaufanie) lub dalszych spedytorów i innych podmiotów, które podnajął do wykonania zlecenia. Jeśli zostanie mu udowodniona nienależyta staranność wówczas będzie on ponosił odpowiedzialność w przypadku powstania szkody. Obowiązkiem spedytora jest zawarcie umowy przewozu w imieniu nadawcy lub też na rzecz nadawcy, ale w imieniu własnym.

Spedytor wykonuje także inne czynności np. przyjmuje zlecenia spedycyjne i udziela porad związanych z procesami spedycyjnymi, zawiera umowy o przewóz, ubezpiecza przesyłkę, odpowiada za sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową, odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji i przekazanie przesyłki odbiorcy. Jeśli spedytor sam będzie dokonywał przewozu przesyłki, czyli wejdzie w rolę przewoźnika, będzie on ponosił odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w transporcie, na takich samych zasadach jak przewoźnik.

Reasumując; przewoźnik jest faktycznym wykonawcą usług transportowych lub przewozowych oraz podstawowym ogniwem w łańcuchu transportowym. Wykonuje on transport ładunku drogą lądową, wodną lub powietrzną. Spedytor natomiast jest handlowcem, który organizuje transport na zlecenie zleceniodawcy za pośrednictwem przewoźnika. Spedytor łączy zatem zleceniodawcę i firmę przewozową. Usługa transportowa zazwyczaj nie jest wykonywana osobiście.