Zawieszenie lub zaprzestanie działalności transportowej – jakie warunki trzeba spełnić? 0

 1. Wymóg uzyskania licencji
 2. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej
 3. Zawieszenie działalności
 4. Zrzeczenie się licencji przez osobę uprawnioną
 5. Podsumowanie

1. Wymóg uzyskania licencji

Transport drogowy to branża bardzo wymagająca. Nie wszyscy, którzy się z nią wiążą są w stanie prowadzić tę działalność przez długie lata. Wielokrotnie różne zdarzenia losowe, trudna sytuacja finansowa, czy zdrowie zmuszają przewoźników do czasowego zawieszenia wykonywania transportu, a nawet zamknięcia firmy. Przewoźnik musi w takiej sytuacji zwrócić licencję lub zrzec się jej na dobre (w przypadku krajowych przewozów rzeczy odpowiednikiem będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

Kogo i w jaki sposób należy zawiadomić o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego?

 1. Wymóg uzyskania licencji

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pojazdami powyżej 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencja ta uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym. Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, z możliwością jej przedłużenia.

Odpowiedniej licencji wymaga także podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, przewozu  taksówką, a także w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Licencji udziela się w tym przypadku na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Dokonywanie przewozu rzeczy wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w przypadku licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. W przypadku licencji na krajowy przewóz powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Uwaga!!! Warto pamiętać, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

 1. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej

Licencja wygasa w przypadku:

 • upływu okresu, na który została udzielona;
 • zrzeczenia się jej;
 • śmierci posiadacza licencji;
 • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy;
 • wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku licencji wspólnotowej).

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wygasa w razie:

 • zrzeczenia się go;
 • śmierci posiadacza zezwolenia;
 • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone;
 • wydania wobec przedsiębiorcy prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego lub orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

 1. Zawieszenie działalności

Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest on wówczas zobowiązany (w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia) zawiadomić organ, który udzielił licencji/zezwolenia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego. W zawiadomieniu należy podać okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego oraz liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).

Przewoźnik jest także zobligowany zwrócić do organu, który udzielił licencji wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych.

 1. Zrzeczenie się licencji przez osobę uprawnioną

W wielu przypadkach niestety przewoźnik zmuszony jest całkowicie zamknąć firmę transportową. Wówczas osoba uprawniona musi zrzec się licencji (jak wspomniano wcześniej licencja w takim przypadku wygasa). Przedsiębiorca zawiadamia o tym fakcie organ, który wydał licencję. We wniosku należy podać imię i nazwisko przewoźnika, adres jego zamieszkania, numer NIP, numer licencji oraz datę. Bardzo ważne jest także wyraźne oświadczenie osoby uprawnionej o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić oryginał właściwej licencji organowi, który jej udzielił oraz wydanych wypisów nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji.

Uwaga!!! Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku wszczęcia postępowania o ich cofnięcie.

Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji przez okres jednego roku, począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

 1. Podsumowanie

Licencja oraz zezwolenie to decyzja administracyjna, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W razie konieczności zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów przewoźnik winien zrzec się licencji/zezwolenia i zwrócić je właściwemu organowi.

Informacja za: www.eporady24.pl, www.transport-expert.pl, www.biznes.gov.pl, www.gitd.gov.pl, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego