Czy polski transport nienormatywny będzie miał pod górkę? 0

Rząd szykuje szereg zmian  w przewozach ponadgabarytowych

  1. Konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego do rozporządzeń unijnych
  2. Zmiany w zezwoleniach
  3. Podwójne kary za to samo naruszenie
  4. Podsumowanie

Flaga Polski

Przewozy nienormatywne już niebawem może czekać sporo zmian. Niestety nie będą to zmiany korzystne dla przewoźników. Rząd zamierza wprowadzić bowiem nowe zasady wydawania zezwoleń na przewozy nienormatywne, a także nakładać nowe kary do tych już istniejących (nowelizacja przepisów przewiduje dwukrotne sankcje za to samo naruszenie). Według Resortu Infrastruktury zmiany wynikają z pilnej potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów dotyczących spójnego i jednolicie stosowanego systemu nakładania kar. Przewoźnicy są przekonani jednak, że pod przykrywką implementacji europejskiego prawa kryje się wyłącznie chęć zwiększenia wpływów do budżetu.

  1. Konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego do rozporządzeń unijnych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje właśnie nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej  w zakresie ujednolicenia sposobu nakładania i wyliczania kar za naruszenia czasu pracy kierowcy, masy całkowitej lub wymiarów pojazdu, a także maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń w ruchu międzynarodowym (Rozporządzenie Komisji  nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r.).

Projektowane zmiany mają zapewnić transparentność przepisów prawa krajowego oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów  dotyczących kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Ponadto przewiduje się wdrożenie do ustawy o transporcie drogowym przepisów unijnych dotyczących definicji operacji transportu intermodalnego i wysyłającego, określenia obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego, określenia sankcji w przypadku niewykonania ww. obowiązków, wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia kontroli masy pojazdów, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów oraz przekazywania przez GITD do Komisji Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów.

Co za tym idzie zmienią się zasady wydawania zezwoleń na przewozy nienormatywne oraz dodane zostaną nowe sankcje za przejazd pojazdami nienormatywnymi niezgodnie z przepisami ustawy. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na III kwartał 2017 r.

  1. Zmiany w zezwoleniach

Dla przypomnienia ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii; zezwolenia wydawane są w siedmiu kategoriach. Już niebawem zmienić ma się zezwolenie kategorii VII. Będzie ono wymagane bowiem na przejazd zespołu pojazdów składającego się z więcej niż trzech pojazdów o długości ponad 22 m oraz w przypadku zespołu składającego się z więcej niż z dwóch pojazdów o długości większej niż 18,75 m jeśli zespół ciągnięty będzie przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny (głównie pojazdy modułowe). Dodatkowo na przejazd zespołu składającego się z pojazdu samochodowego i naczepy dłuższego niż 16,5 m wymagane będzie zezwolenie w kategorii od III-VII (w zależności od długości zespołu).

  1. Podwójne kary za to samo naruszenie

Nowe przepisy zakładają także nowe kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zachowania ustawowych wymogów. Jeśli przejazd pojazdu nienormatywnego będzie wykonywany na podstawie zezwolenia, ale niewłaściwej kategorii albo na podstawie zezwolenia kategorii VII z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu lub zespołu pojazdów wskazanymi w tym zezwoleniu, przejazd pojazdu nienormatywnego uznany zostanie jako wykonywany bez zezwolenia (na przewoźnika nakładana będzie kara jak za brak zezwolenia).

W każdym przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnej masy całkowitej, szerokości lub długości pojazdu (nawet w minimalnym zakresie) na przewoźnika zostanie nałożona dodatkowa kara (jej wysokość zostanie określona w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym i będzie uzależniona od skali naruszenia). W ten sposób przedsiębiorca zostanie ukarany dwa razy, gdyż za to samo naruszenie przewidziano sankcje także w ustawie o ruchu drogowym.

W ustawie pojawi się także nowa kara w wysokości 2000 PLN za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych w zezwoleniu kategorii VII oraz kara w wysokości 3000 PLN  w przypadku naruszenia obowiązku pilotowania pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych i 2000 PLN za naruszenie innych przepisów o pilotowaniu pojazdu nienormatywnego.

  1. Podsumowanie

Środowisko przewoźników nienormatywnych jest mocno zaniepokojone procedowaną ustawą. Zmiany oznaczają bowiem dla nich przede wszystkim większy taryfikator kar. Transportowcy zarzucają resortowi infrastruktury opieszałość we wprowadzaniu niezbędnych regulacji dotyczących warunków wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi na rzecz natychmiastowego nakładania kar. Chodzi przede wszystkim o potrzebę zmian rozporządzeń dotyczących pilotowania pojazdów nienormatywnych (zmiany w szkoleniach i certyfikowaniu pilotów oraz ujednolicenie warunków technicznych pojazdów pilotujących).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego chce zaprzestania prac nad projektem, nie wyklucza też strajku przed Sejmem.

Informacja za: www.bip.kprm.gov.pl, www.espedytor.pl, www.transport-expert.pl, www.rp.pl, www.ballast.pl, www.ponadnormatywni.pl