Zarządzający mandatem a mandat? 0

W jaki sposób zarządzający transportem może uchronić się przed wysokim mandatem?

Za jakie wykroczenia odpowiada zarządzający transportem i kiedy powinien odmówić przyjęcia mandatu na wysoką kwotę? To bardzo ważne pytania, które często pojawiają się w firmach transportowych. Aby na nie odpowiedzieć należy przede wszystkim zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o transporcie drogowym. Mówi on bowiem o tym, za co mogą zostać ukarani zarządzający.

 

Przykładowe naruszenia Wysokość grzywny
  1. Niewyposażenie kierowcy w:

 

? wypis z licencji, wypis z zezwolenia, wypis z zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

? świadectwo kierowcy ? dotyczy kierowców niemających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

? inny dokument, o którym mowa w art. 87, wymagany w związku z realizowanym przewozem.

 

 

 

– 2000 zł

 

 

– 1000 zł

 

 

– 500 zł za każdy dokument

2. Nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentu, o którym mowa w art. 87, wymaganego w związku z realizowanym przewozem – 300 zł za każdy dokument
3. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

? nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia

? nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

? nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 

 

– 1000 zł

 

– 1000 zł

 

– 1000 zł

4. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego zwierząt osoby obsługującej lub opiekuna zwierząt nieposiadających kwalifikacji do transportu zwierząt potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii – 500 zł
5. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku – 2000 zł
6. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy

 

– 2 000 zł

 

W załączniku znajdziemy również kary za inne wykroczenia, które dotyczą jednak głównie nieprawidłowości związanych z przewozem żywych zwierząt.

 

UWAGA!

Kary ulegają sumowaniu, więc jeśli inspektor stwierdzi więcej niż jedno wykroczenie mandat może wynieść dużo więcej niż 2 000zł. Brak ograniczenia dotyczącego maksymalnej liczby mandatów oraz ich łącznej wysokości, powoduje, że niekiedy zarządzających spotykają niezwykle dotkliwe sankcje. Często znacznie przewyższają one kary nakładane na przewoźników. Ba! Często bywają one kilku/kilkunastokrotnie wyższe!

 

 

Nie zgadzaj się na mandat

Zarządzający transportem godzą się na mandat, ponieważ myślą, że nieprzyjęcie go mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrej reputacji. Tymczasem jednak praktyka pokazuje, że niezgodzenie się na mandat pozwala zarządzającemu transportem uniknąć wysokiej grzywny. Jeśli zarządzający boi się o utratę dobrej reputacji powinien zapoznać się z unijnym rozporządzeniem nr 1071/2009 oraz w ustawą o transporcie drogowym. W ustawie o transporcie drogowym zapisano, że za osobę o dobrej reputacji uważany jest ktoś, kto nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.

Taryfikator kar z załącznika nr 2 do ustawy o transporcie drogowym mówi o wykroczeniach, nie o przestępstwach. Zgodnie więc z naszymi, krajowymi przepisami, za naruszenia ujęte w taryfikatorze nr 2 nie można utracić dobrej reputacji. A zatem obawy o utratę dobrej reputacji na skutek odmowy przyjęcia mandatu przeważnie są zupełnie nieuzasadnione.

Przykłady z życia wzięte wskazują, że sądy często nakładają dużo niższe kary niż inspektorzy transportu, dlatego też warto jest nie zgadzać się na przyjęcie mandatu.