Elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego 0

Flaga_Polski

Polska będzie miała elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym już niebawem powstanie Krajowy Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Obejmie on osoby posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym. Wpisowi do rejestru podlegać będą każdorazowe wydanie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnienia przewozowego. Informacje zawarte w rejestrze będą jawne i publicznie dostępne oraz będą mogły być wymieniane pomiędzy służbami kontrolnymi i właściwymi władzami poszczególnych państw członkowskich. Projektowana ustawa wynika bezpośrednio z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez niektóre akty prawne Unii Europejskiej.

 

Cele i założenia projektu

Wszystkie osoby, które uzyskały od właściwego organu państwowego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego znajdą się już wkrótce w elektronicznej bazie danych, która poprzez punkt kontaktowy zostanie połączona z rejestrem innych państw członkowskich. Każde państwo zgodnie z przepisami UE powinno prowadzić taki rejestr w systemie teleinformatycznym.

Utworzenie rejestru aktualnych danych ma wyeliminować nieuczciwych przedsiębiorców oraz stworzyć warunki do uczciwej konkurencji przewoźników, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego oraz całego obrotu transportowego. Dodatkowo rejestr przyczyni się do poprawy skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich UE. Organy kontrolne poszczególnych państw będą mogły zweryfikować informacje czy dany podmiot posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego. Anonimowe dane z rejestru będą raz w tygodniu przekazywane do Komisji Europejskiej.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest MIiR. Rejestr zostanie stworzony natomiast na bazie prowadzonych już przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu. Za sprawy techniczne projektu odpowiada Biuro Informatyki i Łączności, za sprawy merytoryczne projektu odpowiada Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

 

Co znajdzie się w rejestrze?

Rejestr zawierać będzie trzy ewidencje:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dane będą zawierały informacje o nazwie firmy i jej formie prawnej, adresie siedziby, rodzaju posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczbie pojazdów oraz numerze licencji wspólnotowych)
  • poważnych naruszeń przepisów z dziedziny transportu drogowego oraz nałożonych na przedsiębiorcę kar
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji

Bieżące udzielanie informacji w formie elektronicznej oraz telefonicznej będzie należało do zadań GITD, który będzie pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego. Dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi będą udostępniane jedynie upoważnionym organom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Komitet Sterujący projektem

Pod koniec ubiegłego roku w GITD powołano Komitet Sterujący projektem, jako organ

wspierający kierownictwo jednostki organizacyjnej, działający w jej imieniu. Komitet ma za zadanie min. podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie rozpoczęcia lub zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów, wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu, monitorowanie realizacji projektu, czy koordynację i dbałość o spójność z innymi realizowanymi projektami.

 

Podsumowując

Projekt założeń nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w zakresie utworzenia elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego został pozytywnie odebrany. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na II kwartał 2015 roku. Powstanie Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego stworzy możliwość weryfikacji różnorodnych kontrahentów oraz będzie miało korzystny wpływ na obrót gospodarczy.