Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności transportowej 0

zawieszenie dzialalnosci transportowej

Przewoźnik drogowy, zgodnie z przepisami prawa, z różnych przyczyn może zawiesić w całości albo w części wykonywanie przez siebie działalności. Gro właścicieli firm przewozowych nie zna jednak swoich uprawnień w tym zakresie i boi się, czy takowe zawieszenie będzie dla niego opłacalne; tak z punktu finansowego, jak i z punktu prawa. Na czym zatem polega owo zawieszenie, jakie mogą być z tego tytułu przywileje, a jakie konsekwencje?

 

Dlaczego niekiedy warto zawiesić transport?

Wiele razy przedsiębiorcy transportowi stają przed różnymi trudnymi wyborami i dylematami. Najczęściej związane są one z kwestiami finansowymi. W niektórych przypadkach może się zdarzyć sytuacja, że przewoźnikowi najkorzystniej będzie na jakiś czas zawiesić działalność, aby potem stanąć na przysłowiowe nogi np. w sytuacji, gdy brak jest w danej chwili intratnych zleceń lub gdy firma ma zaległości wobec kontrahentów, oczekuje na spłatę wymagalnych roszczeń lub padła ofiarą kradzieży albo oszustwa. Jest to też pożądane rozwiązanie w okresach mniej rentownych dla przewoźnika (np. w tzw. ?sezonie ogórkowym? dla wykonywania danego rodzaju przewozów), chociażby z tytułu wycofania w tym czasie z ruchu pojazdów i uzyskania dzięki temu oszczędności. Przykładów można byłoby tutaj mnożyć; sam przewoźnik wie kiedy nie jest dobrze i potrzebuje chwili wytchnienia od prowadzonych przez siebie działań.

 

Prawa i obowiązki przewoźnika

Każdy przewoźnik, który posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego może czasowo zaprzestać wykonywania swojej profesji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Może on też wielokrotnie korzystać z tego uprawnienia, jednak pod warunkiem, że pomiędzy okresami zawieszenia występują okresy wykonywania przez niego działalności. Reguluje to ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. Zawieszenie może mieć charakter całościowy lub częściowy (o czym dalej w kolejnej części artykułu).

Aby doszło do zawieszenia przewoźnik ma obowiązek w terminie 14 dni powiadomić o tym fakcie organ udzielający licencji. W przypadku nie zgłoszenia do właściwego organu wstrzymania działalności na okres powyżej sześciu miesięcy przewoźnikowi zostanie cofnięta licencja.

W zawiadomieniu należy podać okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego oraz liczbę wypisów z licencji, dla każdego pojazdu, który zaprzestaje wykonywania przewozów. Dodatkowo we wniosku należy wskazać w jaki sposób ma nastąpić zwrot części opłaty za udzielenie licencji.

Uwaga!!! Ustawa o prawie transportowym uprawnia przewoźnika do uzyskania zwrotu części opłaty za udzielenie licencji, w przypadku zawieszenia przez niego wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający trzy miesiące. Pieniądze zwracane są proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu oraz liczby zawieszonych wypisów z licencji przelewem

na rachunek bankowy, przekazem pocztowym na wskazany adres albo za pokwitowaniem w siedzibie organu, który udzielił licencji.

Samo zawiadomienie jednak nie wystarczy aby zawieszenie wykonywania transportu drogowego uznać za skuteczne. Przedsiębiorca jest też zobligowany do zwrotu wszystkich wypisów z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu w całości) oraz wypisów z licencji pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu). Jeśli przewoźnik dopełni tych obowiązków, zawieszenie uznaje się za skuteczne z pierwszym dniem jego obowiązywania.

Na czym polega zawieszenie całościowe i częściowe?

Po całościowym zawieszeniu przez przewoźnika działalności zostają mu zatrzymane czasowo prawa i obowiązki związane z wykonywaniem transportu drogowego. Oznacza to, że dany przedsiębiorca musi w tym czasie powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek przewozów i wycofać ze świadczenia usług wszystkie wykorzystywane w tym celu pojazdy. Nie przysługują mu też żadne uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności transportowej.

Zawieszenie częściowe polega natomiast na wycofaniu ze świadczenia usług tylko niektórych wykorzystywanych w tym celu pojazdów. Jest ono uzasadnione w przypadku ograniczenia przez przewoźnika niektórych rodzajów przewozów.

 

Wznowienie pracy

Wznowienie wykonywania transportu drogowego następuje z mocy prawa po upływie okresu wskazanego w zawiadomieniu o jego zawieszeniu. W związku z tym przedsiębiorca nie musi składać już żadnych wyjaśnień, ani innych wniosków do urzędu. Automatycznie też 7 dni przed upływem okresu na jaki zostało zawieszone wykonywanie działalności, organ który udzielił licencji jest zobowiązany wydać przewoźnikowi wszystkie zwrócone wypisy.

 

Podsumowując

Częściowe lub całkowite zawieszenie działalności transportowej może być dla niektórych firm bardzo korzystne. W kwestii tej istnieje też dosyć duża swoboda, gdyż zakres zawieszenia zależy wyłącznie od uznania przewoźnika. Firma odzyskuje również zwrot części opłat za udzielenie licencji. Do wykonywania czynność transportowych można wrócić zawsze, jednak przed upływem 12 miesięcy od dnia zawieszenia działalności. Przedsiębiorca może też wielokrotnie korzystać z tego uprawnienia, dlatego w niektórych przypadkach jest to po prostu opłacalne i rozsądne rozwiązanie.

Informacja za: Truck&Business Polska nr 43/2014 r. Hanna Słupik ?Transport w zawieszeniu?