Wchodzą w życie zmiany w Ustawie o drogach publicznych 0

Już od 2 stycznia 2015 roku będą obowiązywały w Polsce nowe przepisy związane ze zmianą ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Bardzo istotne zmiany czekają zwłaszcza kierowców oraz właścicieli pojazdów w związku z zasadami nakładania kar administracyjnych za uchylanie się od obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej. Jakie zadania dokładnie precyzują znowelizowane przepisy?

autostrada (2)

Zasady odpowiedzialności użytkowników dróg ? zmiana kar za Viatoll

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych

oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym została zatwierdzona ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu dnia 29 sierpnia 2014 roku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc termin jej obowiązywania przypada na pierwsze dni stycznia 2015 roku.

Znowelizowane przepisy Ustawy o drogach publicznych (zmiany do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku) modyfikują przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi w systemie Viatoll. Zmiany te upraszczają przede wszystkim zasady odpowiedzialności administracyjnej użytkowników dróg. Od teraz za większość naruszeń odpowiadać będzie właściciel pojazdu, a jeśli pojazdem jest zespół pojazdów to właściciel pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą (nie jak do tej pory kierowca). Jeżeli właściciel nie jest posiadaczem pojazdu, kara nakładana będzie na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu.

 

Nowy taryfikator kar

Od nowego roku za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej (za nieuiszczenie opłaty oraz uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości z powodu umieszczenia viaBOX w niewłaściwym pojeździe) właściciela pojazdu będzie obowiązywała kara pieniężna w wysokości 500 PLN w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdu ciężkiego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony będzie to grzywna w wysokości 1500 PLN.

Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie na potrzeby pobierania opłat elektronicznych ViaBox jest obowiązany do wprowadzenia do urządzenia prawidłowych

danych o kategorii pojazdu (właściciel pojazdu samochodowego oraz jego posiadacz są obowiązani

natomiast do używania tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem). Za naruszenie obowiązku właściwego używania w pojeździe urządzenia na potrzeby pobierania opłat elektronicznych grozić będzie kara w wysokości 250 PLN w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy oraz 750 PLN w przypadku pojazdu ciężkiego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Tę karę wymierza się kierującemu pojazdem.

Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia (jeśli jest ono wymagane) oraz nałożenia i pobierania kar pieniężnych, uprawniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Kary pieniężne nakłada się w drodze decyzji administracyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wykrycia naruszenia.

Uwaga!!! W trakcie jednej doby na kierowcę, który dopuścił się naruszenia skutkującego obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej może być nałożona tylko jedna kara pieniężna. Na właściciela pojazdu można nałożyć jedną karę za naruszenia popełnione w jednym dniu, ale osobno dla każdego pojazdu i kategorii naruszenia.

 

Kaucja na rzecz zagranicznego podmiotu

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary pieniężnej na

zagraniczny podmiot mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. Kaucję będzie można pobrać w formie gotówkowej (za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania), bezgotówkowej (za pomocą karty płatniczej) lub przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego

postępowanie administracyjne. Jeśli pobranie kaucji nie będzie możliwe, osoba przeprowadzająca kontrolę skieruje lub usunie pojazd na najbliższy parking strzeżony na koszt podmiotu obowiązanego.

 

Podsumowując

Od Nowego Roku czekają nas zmiany w Ustawie o drogach publicznych. Dotyczą one w szczególności zasad odpowiedzialności użytkowników dróg za uchylanie się od obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej w systemie Viatoll. Od teraz kierujący pojazdem będzie odpowiedzialny wyłącznie za niewprowadzenie prawidłowych danych o kategorii pojazdu do urządzenia rejestrującego opłatę elektroniczną (jeśli skutkuje to uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości lub nieuiszczeniem opłaty wogóle).

W znowelizowanych przepisach ujednolicono ponadto zasady zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych.

 

Informacja za: www.viatoll.pl, www.zmpd.pl, www.isip.sejm.gov.pl