Czym jest HACCP i kogo dotyczą jego zasady? 0

HACCP, najważniejsze zagadnienia

HACCP

Czy system HACCP znajduje swoje zastosowanie w transporcie drogowym, czy dotyczy on przewoźników, a jeśli tak, to jakiego rodzaju towaru. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy najpierw określić czym HACCAP w ogóle jest. Jego głównym założeniem jest analiza zagrożeń oraz krytycznych/newralgicznych punktów kontroli. HACCP to nic innego jest jak rodzaj postępowania, który określa rodzaj, rozmiar oraz ryzyko zagrożenia wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Owo bezpieczeństwo żywności obejmuje zasady jego produkcji, a także obrót żywnością, w tym jej przewóz. Zatem jeśli przewoźnik świadczy usługi transportu żywności, wówczas i jego dotyczą zasady systemy HACCP. Dzięki zastosowaniu tego systemu zachowuje się przede wszystkim pewność, iż zrobiono wszystko, by towar, jakim w tym przypadku jest żywność bezpiecznie trafił do rąk odbiorców, czyli także i do nas.

Na czym polega ten system

System HACCAP jest niezwykle istotny, a jego znajomość i dostosowanie się do zasad pozwala na bezpieczne dostarczanie żywności przez przewoźników. Na czym system polega? Otóż opiera się ona na siedmiu podstawowych zasadach. Pierwszą z nich stanowi identyfikacja zagrożeń wynikających z produkcji i obrotu towarem, a także jasne określenie procedur zapobiegających ich powstawaniu. W związku z tą właśnie zasadą tworzony jest specjalny zespół, który jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP. Zespól ten określa wszystkie możliwe zagrożenia, ryzyko ich występowania. W całej tej procedurze najistotniejszym punktem działania zespołu ds. HACCAP jest przede wszystkim przygotowanie i opisanie wszystkich środków, dzięki którym będzie można kontrolować wystąpienie zagrożeń i im przeciwdziałać. Zespól powinien przeszkolić wszystkie osoby związane z produkcją i obrotem żywności i zapoznać je z wytyczonym przez niego zasadami.

Zasady systemu HACCP

Druga z zasad systemu HACCAP polega na określeniu momentów podczas produkcji żywności, w których istnieje największe ryzyko powstania zagrożenia. Te momenty określane są mianem CCP, czyli critical control points. Z tą zasadą związana jest kolejna, która ma na celu opisanie granic krytycznych, dla każdego z CCP. Czyli określenie minimalnych i maksymalnych wartości do jakich można dopuścić podczas procesu technologicznego, a których przekroczyć nie można. Co ważne, każdy z CCP jest opisany przez zespół ds. HACCAP w taki sposób, który określa dokładnie częstotliwość zapisu wartości wszystkich środków kontrolnych. Do tego są wyznaczane osoby odpowiedzialne za przestrzeganie tej procedury.

Przekroczenie zasad

Jeśli natomiast dojdzie do przekroczenia wytyczonych granic, system HACCAP ma na celu określenie sposobów postępowania w takim przypadku oraz ponownie osoby odpowiedzialnej za podjęcie odpowiednich kroków. System HACCAP to także szczegółowe określenie sposobu sporządzania dokumentacji na temat zachowania systemu i wszelkich wytyczonych środków bezpieczeństwa. Ta dokumentacja powinna być przechowywana przez trzy lata od sprzedaży produktów (a nie ich produkcji, co jest bardzo istotne).

Ostatnia z zasad to obowiązek, który ciąży na zespole, a ma na celu opisanie, w jaki sposób sprawdzana jest poprawność funkcjonowania systemu HACCAP, na podstawie którego istnieje obowiązek przeprowadzania audytów zewnętrznych.

Dla przedsiębiorstw, które na co dzień zajmują się produkcją, ale także i przewozem żywności wdrożenie systemu HACCP daje ogromne korzyści. Dlaczego? Otóż dzięki prawidłowemu wdrożeniu systemu pracownikom uświadamia się stopień zagrożenia wynikający zarówno przy produkcji jaki i podczas przewozu żywności. Jeśli system zostanie prawidłowo przedstawiony i zostaną z nim zapoznani wszyscy mający udział w produkcji i obrocie żywności, to istniej zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że świadomość zagrożeń sprawi zwiększenie uwagi do kwestii bezpieczeństwa. Jest to niezwykle istotne, gdyż konsumenci zyskują pewność kupowania wysokiej jakości produktów. Firmy transportowe powinny pamiętać, iż są bardzo istotnym ogniwem łańcucha żywnościowego. Dystrybucja żywności musi odbywać się w odpowiednich dla nich warunkach, także tych zgodnych z systemem HACCAP.