System poboru opłat drogowych viaTOLL po zmianach przepisów 0

Nowe przepisy viaTOLL – kary, mandaty, odpowiedzialność

System viaTOLL działa w Polsce od 1 lipca 2011 r. Od tego czasu wiele się zmieniło; zarówno jeśli chodzi o sieć płatnych dróg oraz obowiązujące przepisy. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć odpowiedzialność z tytułu naruszeń obowiązku opłaty elektronicznej oraz wysokość kar pieniężnych. Na szczęście zmiany te wyszły na dobre kierowcom oraz właścicielom firm transportowych i można powiedzieć, że od roku na naszych drogach jest normalnie tzn. skończyły się gigantyczne i absurdalne mandaty.

viaTOLL

Jak obecnie wygląda odpowiedzialność za naruszenia oraz jak poważne są sankcje?

Krótko o ViaTOLLu

Dla przypomnienia system viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej). System jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych.

Aby korzystać z sieci dróg płatnych, objętych Systemem viaTOLL, należy obowiązkowo wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe viaBOX. Umożliwia ono naliczanie w sposób elektroniczny należnej opłaty za przejazd (za każdym razem gdy pojazd przejedzie pod bramownicą). Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie bez potrzeby redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się.

Stawki opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi odcinkami dróg zależą od kategorii wagowej pojazdu oraz od klasy EURO. Za przejazd można płacić w systemie postpay oraz prepay.

Naruszenie obowiązku uiszczania opłaty ViaToll – brak opłaty

Do naruszenia obowiązku opłaty elektronicznej należą m.in.: brak rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL, nieodpowiednia instalacja viaBOX lub jego brak, używanie urządzenia viaBOX niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. zainstalowanie w innym pojeździe o wyższym wskaźniku EURO co spowoduje uiszczenie niższej opłaty), nieprawidłowe określenie kategorii pojazdu przy rejestracji, wjazd na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty (ręczne opłacenie przejazdu na bramkach nie zwalnia z opłaty elektronicznej).

W przypadku tych naruszeń grożą kary pieniężne określone w art. 13k Ustawy o drogach publicznych (przepisy niniejszej ustawy wdrażają w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie.

Zgodnie z prawem za naruszenie któregokolwiek z wymienionych obowiązków uiszczenia opłaty elektronicznej karę wymierza się właścicielowi pojazdu samochodowego, a jeśli pojazdem jest zespół pojazdów to właścicielowi pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą. Jeżeli właściciel nie jest posiadaczem pojazdu to kary nakłada się na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu. W przypadku umowy leasingu kara zostanie nałożona na posiadacza pojazdu, który z niego korzystał. Co też ważne po sprzedaży auta, przedsiębiorca powinien zwrócić viaBOX i rozwiązać umowę z operatorem systemu; inaczej będzie obciążony ewentualnymi karami za łamanie przepisów dotyczących e-myta.

Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej wymierza się karę pieniężną w wysokości:

1) 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2) 1500 zł – w pozostałych przypadkach czyli w odniesieniu do wszystkich ciężarówek powyżej 3,5 tony, w tym zespołów pojazdów, a także autobusów.

Za używanie urządzenia viaBOX niezgodnie z jego przeznaczeniem karę pieniężną wymierza się w wysokości:

1) 250 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2) 750 zł – w pozostałych przypadkach.

Odpowiedzialność karna kierowcy

Karę pieniężną w pewnych przypadkach wymierza się także kierującemu pojazdem. Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie viaBox jest bowiem obowiązany do wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu. Jeśli kierowca źle skonfiguruje dane otrzyma mandat w wysokości 750 zł – jeśli chodzi o pojazdy lub zespoły pojazdów o łącznej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i autobusy. Jeśli kierowca wprowadził niepoprawne dane dotyczące kategorii pojazdu do urządzenia, z odpowiedzialności zostanie zwolniony przedsiębiorca.

Uwaga!!! Na podmiot (właściciela, posiadacza pojazdu lub kierowcę ) nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne naruszenia dotyczące danego pojazdu samochodowego oraz nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie stwierdzone w trakcie jednej doby (od 00.00 do 24.00 w danym dniu).

Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia oraz nałożenia i pobierania kar pieniężnych uprawniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Karę administracyjną należy uregulować w terminie 21 dni od dnia, w którym minął termin do wniesienia odwołania.

Warto przypomnieć, że przed nowelizacją System elektronicznego poboru opłat ViaToll naliczał największe na świecie kary, a ogromne mandaty nakładane na kierowców (zamiast przedsiębiorców) były codziennością. Dotychczas za każdą bramkę trzeba było zapłacić 3000 zł kary a kwoty te sumowały się za przejechanie bez opłaty przez kilka bramek pod rząd.

Podsumowując

Nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych weszła w życie 2 stycznia 2015 r. Nowelizacja wprowadziła przede wszystkim nowy taryfikator kar – zostały zmniejszone kwoty kar a także ograniczono ilość możliwych naruszeń. Od tamtej pory kierowcy i przewoźnicy „mogą spać spokojniej”.

Informacja za: www.viatoll.pl, www.firmatransportowa.wip.pl, www.biznes.pl, www.motofakty.pl, Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych