Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu 0

przetargiSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest ważnym dokumentem przetargowym. Można w niej znaleźć informacje na temat kryteriów, jakimi będzie się kierował przedsiębiorca wybierając dostawcę, jakie wymagania ma spełniać dostarczany produkt, jakie wymogi musi spełniać wykonawca umowy, jak sporządzić ofertę. W związku z tym prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest kluczowym elementem prowadzonego przetargu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych powinna zawierać takie elementy jak:

1) nazwę firmy oraz adres zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia (przetarg ograniczony lub nieograniczony);

3) opis przedmiotu zamówienia;

4) termin wykonania zamówienia;

5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

8) wymagania dotyczące wadium;

9) termin związania ofertą;

10) opis sposobu przygotowywania ofert;

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

12) opis sposobu obliczenia ceny;

13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich               warunkach;

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ad.6. Przedsiębiorstwo przeprowadzające przetarg może żądać dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy  wymagań określonych w specyfikacji.

Mogą to być takie dokumenty i oświadczenia jak:

– wypełniony formularz ofertowy;

– oświadczenie, że wykonawca umowy  spełniania warunki udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z niego;

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

– koncesja na obrót paliwami ciekłymi;

– oświadczenie o nie zaleganiu z płaceniem podatków;

– dokument potwierdzający, że wykonawca umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

– dowód wniesienia wadium, jeżeli wymagane jest jego wniesienie;

– pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia.

 

Ad.8. Przedsiębiorstwo ogłaszające przetarg może zażądać od dostawców biorących udział w  postępowaniu wniesienia wadium, czyli inaczej kaucji, zastawu. Wadium ma na celu zabezpieczyć przed uchylaniem się dostawcy, który wygra przetarg, od zawarcia umowy. Gdyby do tego doszło, ogłaszający przetarg zachowuje wadium dla siebie. Jego wysokość powinna wynosić od 0,5% do 3% wartości umowy. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący przetarg wyrazi na to zgodę, wadium może być wpłacane w innych formach niż pieniężna np.  w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. W punkcie tym powinny znajdować się kwota wadium, informacje rierslot.net dotyczące formy i terminu składania, a także zwrotu wadium.

 

Ad.9. Termin związania ofertą jest to termin, w trakcie którego powinno dojść do zawarcia umowy. Jest liczony od upływu terminu składania ofert. W tym czasie składający oferty nie mogą ich zmienić ani wycofać, powinni to zrobić wcześniej. Po tym okresie zwracane jest wadium wszystkim, których oferty nie zostały wybrane, a także zwycięscy przetargu, chyba, że uchyla się od podpisania umowy lub wyraził zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Ad.13. Ten punkt jest ważny, ponieważ wyraźne określenie kryteriów wyboru oferty zabezpiecza przed ewentualnymi protestami, gdyby przykładowo przetarg wygrała oferta, która nie jest najtańsza. Kryterium wyboru oferty może być przykładowo spełnienie wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponowanie najniższej ceny oferty.

 

Ad.14. Oznacza to informacje o formalnościach jakie powinien spełnić dostawca, który wygrał przetarg, aby podpisać umowę. Może to być przykładowo konieczność przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeżeli dopuszcza się taką możliwość.

Ad.15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone, aby pokryć ewentualne szkody, jakie poniesie przedsiębiorca zamawiający w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę, może służyć również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno wynosić od 2% do 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. Podobnie jak wadium nie musi być wpłacane w formie pieniężnej. Jeżeli wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej, dostawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 Mikołaj Wach