Jak zaopatrzyć przedsiębiorstwo transportowe w paliwo i smary? Warunki zawierania umów z dostawcami 0

ładunkiKażde przedsiębiorstwo transportowe musi dokonać wyboru sposobu zaopatrzenia w paliwo.

Przedsiębiorstwa wybierają więc:

 

1. Zaopatrywanie się na dowolnej stacji paliw. Kierowca decyduje w zależności od ceny i dostępności stacji paliw na jakiej zatankuje pojazd.  Rozwiązanie to jest korzystne dla małych firm, a także dla firm specjalizujących się w transporcie międzynarodowym, których kierowcy często nie mają możliwości tankowania na wybranej stacji paliw sieci krajowej. Dzisiaj jednak ze względu na ponoszone koszty oraz globalizowanie się usług – coraz mniej popularne. 
2. Zaopatrywanie się na stacjach paliw wybranej sieci:- za gotówkę,

– za pomocą kart paliwowych.

Taki sposób zaopatrzenia jest najkorzystniejszy dla małych przedsiębiorstw transportowych,  w których zużycie paliwa jest małe. Rozwiązanie to pozwala zaopatrywać się w paliwo po korzystnej cenie, którą określa zawarta umowa. Dzięki temu można uniknąć częstych zmian cen paliwa w zależności od regionu, w którym jest kupowane, lub nawet od pory dnia. 
3. Własna stacja paliw. Dzięki temu można kontrolować na bieżąco stan jakości paliwa. Paliwo otrzymywane w ten sposób jest tańsze, ponieważ umowa z dostawcą przewiduje rabaty. Wybór taki staje się opłacalny, gdy przedsiębiorstwo jest duże, a co za tym idzie zużywa duże ilości paliwa. 

 

Warunki zawierania umów z dostawcami

W przypadku zamówień publicznych, warunki zawierania umów z dostawcami określa ustawa ?Prawo zamówień publicznych?. Zgodnie z jej treścią podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetargi nieograniczony lub ograniczony. Pozostałe tryby, czyli negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie w trybie z wolnej ręki, stosuje się wyjątkowo tylko wtedy kiedy ustawa na to pozwala.

W przetargu nieograniczonym mogą brać udział wszyscy zainteresowani wykonawcy. Postępowanie w tym trybie rozpoczyna się od ogłoszeni przetargu. Od momentu ogłoszenia zamówienia, należy umieścić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zawiera ważne informacje o prowadzonym postępowaniu, a także warunki zawarcia umowy, oraz wzór umowy. Prowadzone postępowanie o zamówienie publiczne należy dokumentować w pisemnym protokole postępowania.

Możliwe jest również mieszanie sposobów zaopatrywania się. Na przykład przedsiębiorstwo posiadające własną stację paliw może mieć dodatkowo podpisaną umowę z konkretną siecią stacji paliw. Jest to częste rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, w których część transportu odbywa się w regionie, natomiast pozostała część odbywa się poza regionem, a co za tym idzie nie zawsze jest możliwość tankowania na własnej stacji.

Mikołaj Wach