Reputacja firmy transportowej 0

reputacja-transportDobra reputacja niezbędna do prowadzenia działalności w dziedzinie transportu drogowego

Chcąc prowadzić działalność transportową niezbędne jest uzyskanie przez przedsiębiorcę oraz zarządzającego transportem w firmie dobrej reputacji. Wynika to z ustawy o transporcie drogowym oraz Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Wymóg dobrej reputacji oznacza, że przedsiębiorca transportu drogowego lub osoba zarządzająca transportem w tym przedsiębiorstwie nie może być skazana za poważne przestępstwa ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenia, w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego.

 

Jak stracić dobrą reputację?

Jak już wcześniej wspomniano przedsiębiorca, aby mógł wykonywać zawód przewoźnika drogowego musi spełniać wymóg dobrej reputacji.

Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestanie być spełniony jeżeli:

 • przedsiębiorca lub zarządzający transportem został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
 • wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Właściciel firmy transportowej może ?stracić licencję lub zezwolenie jeśli zostanie dwukrotnie ukarany ?za naruszenia prawa. Do najpoważniejszych naruszeń przepisów unijnych określonych przez Komisję Europejską należą:

 • przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 11 godzin,
 • czas jazdy bez przerwy powyżej 6 godzin,
 • skrócenie odpoczynku dziennego do okresu krótszego niż 7 godzin,
 • wszelkie manipulacje związane z użyciem tachografu, wykresówek i kart kierowców, włącznie z brakiem wpisu imienia czy nazwiska kierowcy na wykresówce,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu powyżej 20%,
 • niewłaściwe operowanie selektorem tachografu,
 • nieprzestrzeganie minimalnego wieku kierowców,
 • zastosowanie złego typu wykresówki

Za naruszenia mniejszej wagi mogą być nakładane kary finansowe.

 

Nowelizacja przepisów

Nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym, które zostały uchwalone 22.02.2013r. mówią, że utratę dobrej reputacji może spowodować orzeczenie prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa umyśle wskazane w Rozporządzeniu lub orzeczenie co najmniej dwóch wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej lub co najmniej dwóch prawomocnych kar grzywny a także gdy wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje (art. 7d pkt 1 do 4).

Przewoźnik lub zarządzający transportem w firmie nie może być skazani wyrokiem za łamanie prawa handlowego, prawa upadłościowego, prawa o ruchu drogowym, płac i warunków zatrudnienia w zawodzie, odpowiedzialności zawodowej oraz za handel ludźmi lub narkotykami.

Dobra reputacja może pozostać nienaruszona jeżeli w wyniku postępowania administracyjnego ustalono, iż:

 • liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do skali prowadzonych operacji transportowych,
 • istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w szczególności jeżeli przedsiębiorca podjął działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożył procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
 • istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie, lub w poważny sposób utrudniłoby zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Podsumowanie

Dobra reputacja jest sprawdzana w momencie ubiegania się o dokumenty umożliwiające wykonywanie zawodu przewoźnika oraz podczas okresowych i doraźnych kontroli przedsiębiorcy. Jednak dobra reputacja przekłada się także na pozycję przedsiębiorcy na rynku i sposób postrzegania go przez kontrahentów.

Konieczność posiadania dobrej reputacji wynika z dostosowania polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej.