Rada do spraw transportu intermodalnego 0

transportTransport intermodalny mógłby przynieść polskiej gospodarce ogromne korzyści, gdyby nie bariery, które hamują jego rozwój. W celu ich usunięcia, bądź ograniczenia, w grudniu 2012 roku powstała Rada do spraw transportu intermodalnego.

 

Kto wchodzi w skład Rady?

W skład Rady do spraw transportu intermodalnego wchodzą:

Przewodniczący, czyli Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

Zastępca Przewodniczącego, czyli Dyrektor Departamentu Polityki

Transportowej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie,

Sekretarz, czyli wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik

Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie oraz

po jednym przedstawicielu:

– PKP S.A.,

– Instytutu Kolejnictwa,

– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,

– PKP CARGO S.A.,

– Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi,

– PCC Intermodal S. A.,

– Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o.,

– Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych,

– Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,

– Instytutu Logistyki i Magazynowania,

– Krajowej Izby Gospodarczej,

– Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

– dodatkowo Przewodniczący ma możliwość zapraszania do współpracy niezależnych ekspertów, mających głos doradczy. Mogą być oni przedstawicielami komórek organizacyjnych Ministerstwa; organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra; spółek, organizacji, instytucji lub innych podmiotów, których zakres działalności związany jest z realizacją zadań Rady.

Zadania Rady

Ogólnie rzecz ujmując Rada ma za zadanie pracować nad poprawą warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce. W tym celu ma ona likwidować istniejące bariery prawne i organizacyjne. Rada formułuje rekomendacje, wskazując kierunki przyszłych działań oraz opiniuje te, które zostały już zaplanowane oraz podjęte.

 

Aby prawidłowo wykonywać swoje działania Rada:

– definiuje przeszkody w rozwoju transportu intermodalnego,

– opiniuje projekty,

– wskazuje dobre praktyki,

– prowadzi analizy warunków ekonomicznych,

– ocenia istniejący stan prawny oraz

– wskazuje na możliwe działania, które spowodują podniesienie konkurencyjności jednostek transportu intermodalnego.

 

Podsumowanie

Rada do spraw transportu intermodalnego ma uczynić ten rodzaj przewożenia ładunków bardziej konkurencyjnym. Obecne bariery w postaci m.in. nieuregulowanych kwestii prawnych, czy też kiepskiej infrastruktury powodują, że transport intermodalny jest wykorzystywany w Polsce w skromnym procencie przewozów.